Medicamente

După cum cunoaşteţi, potrivit prevederilor Legii nr.360 din 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, dumneavoastră şi membrii de familie beneficiaţi gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

De asemenea poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în cadrul aceluiaşi sistem de asigurări de sănătate, şi au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrementale MAI.

Prin ACORDUL COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţiaonarilor publici cu statut special – poliţişti din MAI, încheiat între minister şi Federaţiile sindicale reprezentative, la art.18 s-a prevăzut că:

(1) În situaţia în care nu se poate asigura procurarea de medicamente compensate şi gratuite prin farmaciile proprii, poliţistul le poate ridica gratuit de la farmaciile aflate în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ, MAI fiind obligat să deconteze farmaciei – contribuţia personală a poliţistului, pe bază de documente justificative, în condiţiile contractului de prestări servicii încheiat în acest scop.

(2) În situaţia în care bugetul alocat pentru medicamente centrului medical, implicit farmaciilor cu care acesta are contract, este epuizat, poliţistul poate achiziţiona medicamente de la orice farmacie agreată de centrul medical din reţeaua medicală proprie, contribuţia personală a acestuia la preţul medicamentelor, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, urmând a fi decontată de centrul medical pe bază de documente justificative (reţetă în original sau copie, chitanţă/bon fiscal şi factură, în original), în ordinea cronologică a înregistrării cererilor.

(3) În localităţile în care prin reţeaua sanitară proprie a MAI nu se poate asigura asistenţă medicală de urgenţă, poliţiştii vor beneficia de aceasta prin reţeaua Ministerului Sănătăţii, decontarea medicamentelor prescrise cu această ocazie efectuându-se în condiţiile alin. (1) şi (2), după caz.

 

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi prezentăm mai jos o variantă de raport pentru decontarea medicamentelor

 

 

DOMNULE  ...........

Subsemnatul....................... domiciliat în.............., str. ....................... , nr......., bl...., sc..., ap..., sector/judeţul................., C.N.P......................, posesor al CI  seria ........,nr.........., telefon nr........................... sau interior..............., poliţist/pensionar militar asigurat la CASAOPSNAJ, vă rog să aprobaţi decontarea sumei de..........lei ce reprezintă contribuţia personală la achiziţionarea medicamentelor prevăzute în reţetele anexate, eliberate de medicul de familie, pe care nu le-am putut procura gratuit, conform reglementărilor în vigoare de la farmaciile proprii, datorită lipsei medicamentelor, sau de la farmaciile agreate din mun./oraşul.................................... care se află în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ, datorită epuizării fondurilor alocate.

Anexez următoarele documente justificative:

  • reţeta cu medicamentele compensate, în xerocopie;
  • reţeta cu medicamentele necompensate, în original;
  • bonurile fiscale şi facturile, în original.

 

 

Data..........

                                                                   Semnătura

 

Stimaţi colegi, nu ezitaţi sau pregetaţi să faceţi demersurile pentru a vă recupera banii cheltuiţi pe medicamente, indiferent ce sumă ar fi, întrucât este un drept al dumneavoastră şi nu trebuie să fiţi îngăduitori cu statul pentru drepturile ce vi se cuvin.

Sub nicio formă nu trebuie să acceptaţi ca cei care ne conduc destinele să facă economii pentru a fi pe placul clasei politice, oricare ar fi aceasta, întrucât nu dumneavoastră aţi sărăcit ţara, ci politicienii de azi şi de ieri care şi-au făcut conturi grase.

Dumneavoastră la intrarea în poliţie aţi semnat un contract pentru întreaga carieră, luând la cunoştiinţă atât de îndatoriri cât şi de drepturi.

De fapt facilităţile acordate, prin lege, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră,  atât în perioada de activitate cât şi ca pensionar, au menirea de a compensa parţial obligaţiile şi incompatibilităţile rezultate din rigoarea statutului special şi Codului de etică şi deontologie, la care trebuie să vă supuneţi pe parcursul carierei.

 

P.S.

Despre aceste lucruri ar fi frumos să-i informaţi şi pe foştii dumneavoastră colegi, care acum au statutul de pensionar.

Biroul Operativ SED LEX