...locuințele de serviciu ale polițiștilor!

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau pãrţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publicã a statului, cu completãrile ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Ministerul Administraţiei şi Internelor a primit spre administrare şi utilizare un fond locativ.    

Fondul locativ care se află în proprietatea publicã sau privatã a statului şi numai în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, se compune din locuinţe de serviciu şi de intervenţie.

Pentru utilizarea acestor spaţii aflate în administrarea M.A.I. structurile de specialitate au elaborat norme metodologice care să fie aplicate de către toate structurile ministerului şi îndeosebi de către şefii acestor structuri.

Numai că aceste norme au fost elaborate pentru a fi aplicate de şefi care au toate “ţiglele pe casă”, fără a ţine cont că la unii, cei drept foarte puţini, lipsesc cu desăvârşire.

Spunem asta pentru că prin Ordinul nr.538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.I.R.A., s-a dat posibilitatea unităţilor de administrare să inventarieze fondul locativ pe care îl deţin şi să stabilească caracterul de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor din acest fond, fără a se ţine cont de faptul că în conformitate cu glosarul de termeni din ordin “Locuinţa de intervenţie este locuinţa situată în incinta unităţii de administrare sau în imediata apropriere a acesteia, destinată cazării personalului M.A.I. care îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesită prezenţa lui permanentă sau în caz de urgenţă la unitate” şi astfel la unele judeţe toate locuinţele au fost transformate în locuinţe de intervenţie.

Ori câte locuinţe de intervenţie sunt care îndeplinesc condiţiile prezentate?

Tot prin acelaşi ordin s-a hotărât ca şeful unităţii de administrare a fondului locativ repartizat să stabilească membrii personalului subordonat care au dreptul să ocupe o locuinţă de intervenţie.

Că s-a stabilit astfel poate că nu a fost rău, în sensul că locuinţele de intervenţie nu se pot vinde şi rămân ca un tampon pentru a fi repartizate poliţiştilor la început de carieră până îşi fac un rost în viaţă, dacă se are în vedere că la părăsirea sistemului trebuie să predai  locuinţa.

Numai că unii şefi văzânduse stăpâni pe situaţie, adică ei stabilesc dacă locuinţa este de serviciu sau de intervenţie precum şi personalul (poliţişti sau bucătari) care are dreptul să ocupe o locuinţă de intervenţie, au început să-şi facă de cap în sensul că ăla sau ălălalt, care la jignit pe şef cu privirea chiar dacă a primit o locuinţă de serviciu pe baza criteriilor stabilite de normele metodologice, acum nu mai are nici o valabilitate, se şterge tot cu buretele şi la expirarea contractului, ieşi cu familia şi bulendrele în stradă iar locuinţa se repartizează după cum vrea domn şef, deoarece are în mână atât pâinea cât şi cuţitul.

Şi uite aşa şi chestia asta cu locuinţele a fost transformată într-un mijloc de constrângere a personalului pentru al aduce la tăcere.

Între timp structura de specialitate, sesizând că se comit abuzuri, a elaborat un nou ordin şi anume Ordinul nr.243 din 28 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I., prin care nu a mai lăsat la îndemâna şefilor schimbarea caracterului de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor ci această schimbare se realizează numai la propunerea unităţii de administrare, la cererea motivată a unităţii titulare de cotă, şi se aprobă de către ordonatorul principal de credite, adică de către ministru.

Poate numai aşa se mai poate pune stavilă abuzurilor unor şefi, care nici pe departe nu pot fi numiți manageri, şi de aceea trebuie constrânși prin reglementări încât să nu i se mai lase loc de mişcare.