H.G. nr. 714/2019

Urmare a nenumăratelor demersuri efectuate de către reprezentanții Federației Polițiștilor Sed Lex și a președinților sindicatelor afiliate, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat Guvernului propuneri de modificare a unor drepturi pentru angajații M.A.I., astfel:

Începând cu data de 01.01.2019 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile si obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, drept pentru care, Hotărârea de Guvern 1860/2006 și-a încheiat aplicabilitatea.

Prin noua reglementare, valoarea diurnei delegare sau detașare va crește la suma de 20 lei/zi, comparativ cu 17 lei/zi cât este în prezent.

De asemenea, persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru, va beneficia de o alocație zilnică de delegare compusă din:
- o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care îsi desfășoară activitatea;
- o alocație de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îsi acopere cheltuielile de cazare.

Guvernul României - Hotărâre nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

În vigoare de la 01 ianuarie 2019. 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 18 septembrie 2018. Nu există modificări până la data curentă, 02 ianuarie 2019.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(2) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, delegat, detaşat sau care se deplasează în interesul serviciului, se reglementează prin acte normative specifice.

Art. 2. - (1) În funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum, în cazul în care rezultă o modificare mai mare de 10% a acestuia, Ministerul Finanţelor Publice poate actualiza cuantumul indemnizaţiei de deplasare, indemnizaţiei de detaşare şi al alocaţiei de cazare, prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Actualizările prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice, aprobate în condiţiile legii.

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme metodologice proprii.

Art. 4. - (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activităţi în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) În situaţia în care organizatorul instructajelor sau al altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa şi/sau cazarea participanţilor, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia de delegare şi/sau alocaţia de cazare, după caz.

(3) Nu sunt asimilate instructajelor sau altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu, în sensul prezentei hotărâri, misiunile de instrucţie, exerciţiile militare, tragerile şi aplicaţiile în tabere sau în poligoane pe teritoriul României, executate de personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - În tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Paul Stănescu
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul apărării naţionale,
Mihai-Viorel Fifor
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

Bucureşti, 13 septembrie 2018.
Nr. 714.

ANEXĂ
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Art. 1. - (1) Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5) Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi, nu se acordă alocaţie zilnică de cazare, iar indemnizaţia de delegare se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.

(6) Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

Art. 2. - (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care participă la misiuni de instrucţie, exerciţii militare, trageri şi aplicaţii, în tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul zilei de lucru în localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, beneficiază pe perioada executării acestor tipuri de misiuni de indemnizaţie de delegare.

(2) Pe perioada executării acestor tipuri de misiuni, personalul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de alocaţia de cazare.

Art. 3. - (1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, precum şi persoana cu funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiază pe perioada deplasării în interesul serviciului în alte localităţi din ţară de indemnizaţie de delegare în cuantumul prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică, în mod corespunzător, şi personalului care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Persoana detaşată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 20 lei/zi.

(2) Persoanei detaşate într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru i se asigură cazarea gratuită de către autoritatea sau instituţia publică la care este detaşată, în clădiri ori în spaţii închiriate de aceasta în condiţiile legii.

(3) Personalului detaşat în condiţiile alin. (2) i se poate deconta chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea cazării în condiţiile prevăzute la alin. (2). Suma zilnică în limita căreia se compensează chiria nu va putea depăşi limita alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(4) Numărul zilelor calendaristice pentru care se acordă indemnizaţia de detaşare este cel prevăzut în actul administrativ prin care s-a dispus detaşarea.

Art. 5. - (1) Persoana care în perioada delegării îşi pierde temporar capacitatea de muncă, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, beneficiază de indemnizaţia de delegare şi de alocaţia de cazare, după caz.

(2) Persoana care în perioada detaşării îşi pierde temporar capacitatea de muncă, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, beneficiază şi de indemnizaţia de detaşare, precum şi de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) pe timpul spitalizării.

Art. 6. - (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, după cum urmează:

a) la călătoria cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

b) la călătoria cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;

c) la călătoria cu navele de călători, după tariful clasei I;

d) la călătoria cu mijloace de transport auto şi transport în comun; 
e) la călătoria cu mijloace de transport auto ale autorităţilor sau instituţiilor publice, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;

f) la călătoria cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosinţa angajatului.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare sau de detaşare, cu excepţia celor efectuate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), se face numai pe baza legitimaţiilor de călătorie. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare.

(3) Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cuşetei este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km. (4) Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferată după tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanţă, persoana care exercită funcţia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director şi adjunct al acestora, precum şi cea care îndeplineşte altă funcţie asimilată acestora, în condiţiile legii.

(5) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj se includ în cheltuielile de transport care se decontează.

Art. 7. - (1) Deplasarea cu autoturismul, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f), se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, atât pentru persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul, cât şi pentru persoanele din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice care se deplasează împreună cu aceasta. În acest caz, persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.

(2) Distanţa cea mai scurtă dintre localităţi este distanţa calculată pe drumuri publice; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi ale art. 8 alin. (4), documentele justificative emise pe perioada deplasării vor fi avute în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului.

Art. 8. - (1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, care se deplasează, în interesul serviciului, în alte localităţi din ţară, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, indiferent de distanţa şi de mijlocul de transport folosit.

(2) De aceleaşi drepturi şi condiţii beneficiază şi persoana care ocupă o funcţie asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul aflat în proprietate sau folosinţă, persoanele prevăzute la alin. (1) - (3) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.

(5) În cazul în care deplasarea se efectuează cu mijloace de transport auto ale autorităţilor sau instituţiilor publice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, aceasta se realizează cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Art. 9. - În cazul în care condiţiile de transport permit ca persoana detaşată sau persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, după terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detaşată sau delegată, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dacă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata alocaţiei zilnice de delegare sau a indemnizaţiei de detaşare şi cazării şi dacă prin aceasta nu se afectează bunul mers al activităţii la locul detaşării sau delegării. În această situaţie nu se acordă indemnizaţia de detaşare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz.

Art. 10. - Se decontează drept cheltuieli de transport şi:

a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori locul de cazare, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;
d) taxele pentru trecerea podurilor;
e) taxele de traversare cu bacul;
f) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
g) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 11. - Cheltuielile de transport se decontează şi în următoarele cazuri:
a) persoana este chemată, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegată sau detaşată;
b) persoana întrerupe delegarea sau detaşarea şi se înapoiază în localitatea în care se află locul permanent de muncă, din cauza incapacităţii temporare de muncă, dovedită cu certificat medical.

Art. 12. - Nu se decontează următoarele cheltuieli:
a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de către autoritatea sau instituţia publică, transportul gratuit în interesul serviciului;
c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, după terminarea delegării sau detaşării, a rămas să îşi efectueze concediul de odihnă sau pentru alte motive personale; 
d) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana detaşată sau delegată întrerupe perioada pentru care a fost detaşată sau delegată, pentru motive personale.

Art. 13. - Persoana care are locul permanent de muncă în altă localitate decât aceea în care îşi are domiciliul nu beneficiază, pe timpul cât este trimisă în delegare sau detaşare în localitatea de domiciliu, de
alocaţie de delegare sau indemnizaţie de detaşare şi cazare gratuită. Acestei persoane i se decontează numai cheltuielile de transport, conform art. 7 şi art. 10-12.

Art. 14. - (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice încadrat pe funcţii pentru care, prin fişa postului, are stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la alin. (1) se efectuează de regulă lunar, pe baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, în care trebuie să se specifice mijloacele de transport utilizate şi cheltuielile efectuate, însoţită de documente justificative.

(3) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament se poate face numai cu aprobarea ordonatorului de credite, la propunerea conducătorului compartimentului din care fac parte persoanele care efectuează aceste deplasări, pe bază de fundamentări din care să rezulte că acest sistem este mai economic decât decontarea călătoriilor individuale, verificate şi vizate de către conducătorul compartimentului financiar- contabil.

(4) Funcţiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventă în interesul serviciului în cadrul localităţii se stabilesc de către ordonatorii principali de credite atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(5) Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat în condiţiile prezentului articol este permisă numai pentru transportul în interesul serviciului, nu şi pentru deplasările personalului de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu.

Art. 15. - (1) Persoana delegată sau detaşată are dreptul să primească un avans, stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de detaşare aferente unei perioade de 30 de zile calendaristice.

(2) Acordarea şi justificarea avansului se fac în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
Art. 16. - Persoanele delegate sau detaşate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 şi 8, au obligaţia de a obţine pe ordinul de deplasare viza conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se deplasează sau a locţiitorului acestuia, cu indicarea datei şi a orei sosirii şi plecării.