Cine hotaraste salarizarea politistilor ?

Urmare a scrisorii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie SED LEX, adresată primului ministru al României, domnul Victor Ponta, care a fost transmisă spre competentă soluţionare ministrului afacerilor interne, domnul Radu Stroe, cu referire la plata orelor suplimentare prestate de poliţişti peste durata normală a timpului de lucru şi acordarea unui spor de 100% din salariul de bază, corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, ministerul ne formulează răspunsul anexat, cu toate că la negocierea acordului colectiv domnul ministru s-a convins de necesitatea acestui spor şi a promis că va face şi va drege prin ordonanţă de urgenţă, însă totul a fost un foc de paie.

În ceea ce priveşte proiectul de lege pentru completarea anexei nr. VII din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, transmis spre avizare Ministerului Finanţelor Publice, care a comunicat M.A.I. cele prvăzute în adresa anexată, din care dumneavoastră trageţi concluziile de rigoare.

Remarcăm faptul că cei doi miniştrii de la finanţe au semnat adresa în necunoştinţă de cauză, întrucât pentru poliţişti acest spor a fost reglementat şi înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru 284/2010, cu modificările ulterioare, de către Ordonanţa Guvernului nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în care la art. 16 (1) se prevede:

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru  de poliţiştii încadraţi în funcţii de înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie se vor plăti cu un spor din salariul de bază după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Cu părere de rău le spunem onorabililor miniştrii că nici nu trebuiau să fie asemenea prevederi în legi anterioare apariţiei Legii 284/2010, întrucât această lege la art. 18 alin.(1) glăsuieşte astfel:

Art. 18. - (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestată in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

În acest sens la art. 142 alin.(2) din Codul muncii se prevede:

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

În acelaşi timp ce doi de la finanţe, efectiv îi trag de urechi şi le închid gura celor de la M.A.I. atrăgându-le atenţia că potrivit Anexei VII din Legea-cadru nr.284/2010, personalul militar şi poliţiştii, beneficiază de unele drepturi salariale/sporuri prevăzute în mod expres numai pentru aceste categorii de personal.

Ori în ceea ce priveşte sporurile nu este adevărat, pentru că la art. 121 din Legea 284/2010 se prevede că - Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Deci sporurile se vor stabili pentru toate domeniile de activitate bugetară, chiar şi pentru Ministerul Finanţelor Publice.

Precizăm că legiuitorul a plafonat sporurile la 30% aşa cum reiese din prevederile art.22

 (1) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz.
(2) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare.
(3) Prin hotarari ale Guvernului se pot aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea limitei prevazute la alin. (1).

De asemenea le reaminteşte celor de la M.A.I. că anterior apariţiei Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au beneficiat de indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă de 25%, drepturi salariale acordate având în vedere specificul activităţii desfăşurate de aceste categorii de personal, inclusiv lucrul în zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale.

Cu alte cuvinte poliţistul trebuie să muncească non stop pentru că beneficiază de spor pentru misiune permanentă.

Rău a mai ajuns M.A.I., dacă soarta poliţiştilor şi militarilor o hotărăşte fieşte cine.

Chiar ne lăsăm călcaţi în picioare de nişe neica nimeni?

Biroul Operativ SED LEX